رهنمود نگارش منابع درسی و رساله علمی- تحقیقی اعضای کادر علمی

.

دانلود فایل رهنمود نگارش منابع درسی و رساله علمی- تحقیقی اعضای کادر علمی

فورمت پالیسی نشراتی مجله علمی ملی

لینک دانلود فایل

فورمت طرح ایجاد مجله علمی ـ تحقیقی ملی

لینک دانلود فایل

لایحه تنظیم امور نشریههای علمی- تحقیقی موسسات تحصیلات عالی و ارگانهای نشراتی افغانستان

لینک دانلود فایل

فورمت سی وی دست اندرکاران مجله علمی

لینک دانلود فایل

فورمت ها و اسناد مرتبط به تحقیق

فورمت پروپوزل تحقیق

لینک دانلود فایل

فورمت ابراز نظر رساله علمی - تحقیقی

لینک دانلود فایل

فورمت تعهد نامه محقق

لینک دانلود فایل

فورمت ها و اسناد مرتبط به تالیف

فورمت ابراز نظر اثر تألیفی

لینک دانلود فایل

فورمت پروپوزل اثر تألیفی

لینک دانلود فایل

فورمت تعهد نامه مؤلف

لینک دانلود فایل

فورمت تهیه کتاب تألیفی

لینک دانلود فایل

فورم نشراتی

لینک دانلود فایل

فورمت ها و اسناد مرتبط به ترجمه

فورمت ابراز نظر اثر ترجمه

لینک دانلود فایل

فورمت پروپوزل ترجمه اثر

لینک دانلود فایل

فورمت تعهد نامه مترجم

لینک دانلود فایل

فورمت تهیه کتاب ترجمه

لینک دانلود فایل

فورم نشراتی

لینک دانلود فایل