معرفی ریاست تحقیق تالیف و ترجمه

طی هجده سال گذشته در حوزه تحصیلات عالی کشور ضمن رشد آمار جمعیت تحصیل کرده بطور عام و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، آمار تحصیل کرده‌های مقاطع ماستری و دکتورا(PhD)  در میان اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی و اعضا کادر علمی با رتبه‌های بلند علمی نیز رشد قابل توجه نموده است. با این نیروی انسانی ما باید نقش قابل توجه‌ی در انجام و توسعه تحقیقات علمی، تولید منابع علمی و تألیف و ترجمه منابع درسی و ممد درسی ایفا نماییم. بر این اساس و به منظور تنظیم امور مربوط به این روند، ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه بر اساس حکم شماره 411 مورخ 2/3/1398 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در تشکیل سال 1397 وزارت تحصیلات عالی ایجاد و  در ماه جوزای سال 1398 تحت ریاست پوهنمل دکتور مرضیه وفایی، آغاز به فعالیت نمود. تشکیل این ریاست، شامل آمریت‌های تحقیق، تألیف و ترجمه می‌باشد. محورهای اساسی فعالیت این ریاست رشد و توسعه تحقیقات علمی، تهیه اسناد تقنینی مورد ضرورت، معیاری سازی منابع درسی و ممد درسی و عتبار سنجی و اعتبار دهی مجله‌های علمی-تحقیقی داخلی به ویژه موسسات تحصیلات عالی می‌باشد

تعداد تمام موضوعات تعیین شده در ریاست تحقیق تألیف و ترجمه

6867

لیست موضوعات
اعضای کادر علمی ثبت نام شده

3954

ثبت نام اعضای کادر علمی
تعداد تمام مقاله های ثبت شده در ژورنال های بین المللی

7725

مجلات علمی
لیست آثار علمی غیرترفیعی ثبت شده

474

لیست آثار علمی غیرترفیعی ثبت شده

اعلانات و فعالیت های این ریاست
July 6, 2021

به ریاست محترم پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی

April 28, 2021

پیشنهاد شماره (43) مورخ 12/1/1400 این ریاست در مورد بهبود پروسه تعیین موضوع و استاد راهنما به شرح ذیل در جلسه مورخ 14/1/1400 شورای محترم رهبری مطرح شده است: پروسه تعیین استاد راهنما برای اعضای کادر علمی پوهنتون های که دارای استاد واجد شرایط قانونی نیستند، به لحاظ اداری زمان بر بوده که باعث ضیاع وقت اعضای کادر علمی شده است. بطور مثال اگر درموسسه تحصیلات عالی، استاد راهنما مطابق معیار های قانونی وجود نداشته باشد، آن موسسه تحصیلات عالی طی نامه رسمی عضو کادر علمی مورد نظر را به ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه جهت معرفی به یکی از پوهنتون کلان به منظور تعیین استاد راهنما، معرفی می نماید. ریاست متذکره، نامه ارسالی مبنی بر تعیین استاد راهنما را به یکی از پوهنتون های مورد نظر جهت اجراات قانونی ارسال می نماید. در حالیکه، این پروسه با توجه به اینکه هر پوهنتون دارای فلیال های مشخص خود می باشد و تمام موسسات تحصیلات عالی از نظر نیروی بشری هنوز در سطح مطلوب قرار ندارد، حتما فلیال یکی از پوهنتون بزرگ می باشند، از طریق مکاتبه رسمی بین خود پوهنتون ها نیز قابل اجرا است. بناً از آنجایی که تعیین استاد راهنما و تغییر و تبدیل آن( در صورت نیاز و دلائل موجه) از وظایف عادی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی می باشد، ضروری است به منظور تسهیل پروسه برای استادان، تعیین استاد راهنما عجالتا مطابق رهنمود آتی که در جلسه مورخ 14/12/1400 شورای معینیت علمی نیز مورد تأیید قرار گرفت انجام شود: 1. موسسات تحصیلات عالی که دارای استاد واجد شرایط به منظور تعیین استاد راهنما نمی باشند، طی مکاتبه رسمی عنوانی پوهنتونی که فلیال آن می باشد یا پوهنتونی که تفاهم نامه توأمیت و همکاری امضا کرده اند، برای اعضای کادر علمی خویش، در تفاهم با دیپارتمنت مربوطه خویش، استاد راهنما و موضوع تعیین نمایند و کاپی نامه تعیین استاد راهنما ضم پروفایل علمی استاد راهنما و اسناد تعیین موضوع را به ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه ارسال نمایند. 2. پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی که در رشته های خاص من جمله رشته های جدیدالتأسیس دارای استاد راهنما در سطح پوهنتون/موسسه تحصیلات عالی نمی باشند، از طریق مکاتبه رسمی با یکی از پوهنتون های که در آن رشته یا رشته مشابه دارای استاد واجد شرایط می باشد، تفاهم نموده و مکتوب تعیین استاد راهنما ضم پروفایل علمی استاد راهنما و اسناد تعیین موضوع را به ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه ارسال دارند. 3. اعضای کادر علمی که بنا بر دلائل موجه، ضمن موجودیت استاد واجد شرایط در دیپارتمنت، پوهنحی و پوهنتون، خواهان انتخاب استاد راهنما از پوهنتون دیگر می باشد، در صورت موافقه استاد راهنمای مورد نظر در پوهنتون دوم و دیپارتمنت و پوهنحی مربوطه، می تواند استاد راهنما را از پوهنتون دوم انتخاب نمایند. 4. اعضای کادر علمی واجد الشرایط که در حال تحصیل در مقطع دوکتورا هستند، در صورتیکه موافقه داشته باشند می توانند به حیث استاد راهنما تعیین گردند. 5. استادان واجدالشرایط که متقاعد اند و توانایی فیزیکی و فکری دارند، در صورتیکه موافق باشند می توانند به حیث استاد راهنما تعیین گردند. 6. از آنجای که در اکثر موارد، اعضای کادر علمی دارای سند تحصیلی دوکتورا با رتبه علمی پوهنمل، معادل پوهندوی در امور علمی نقش ایفا نموده اند که بهترین مثال آن، تعدیل آخر قانون تحصیلات عالی در مورد عضویت در بورد تضمین کیفیت و اعتبار دهی می باشد. لذا پیشنهاد می گردد جهت رفع مشکلات در سیستم و استفاده از ظرفیت اعضای کادر علمی پوهنمل دارای سند دوکتورا در صورت عدم موجودیت اساتید واجد شرایط منحیث استاد راهنما برای ترفیعات علمی رتب علمی پوهنیار و پوهنمل مورد تایید شورای محترم رهبری قرار گیرد. شورای محترم رهبری همه موارد فوق جز بند ششم را که در مغایرت با قانون تحصیلات عالی می باشد، تایید نموده است که از طریق ریاست محترم دفتر مقام به تمام نهاد های تحصیلی ارسال شده است. بناً مراتب فوق به تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی گسیل است تا در اجراات خویش پروسه انتخاب استاد راهنما و تعیین موضوع را مطابق فیصله هذا انجام داده ممنون سازند.

April 23, 2021

چنانچه در جریان قرار دارند تمام کتاب های درسی و ممد درسی اعم از تألیفی و ترجمه که توسط اعضای محترم کادر علمی تهیه می گردند باید مراحل نشراتی خود را طی نموده و تأییدیه مراجع مربوط در فورم مشخص که حاوی معلومات کامل کتاب ، مؤلف و مترجم آن باشد به وزارت تحصیلات عالی ارایه گردد. از آنجایی که اکثر پوهنتون ها از فورمت های گوناگون استفاده می نمایند و این امر باعث ارایه معلومات ناقص برای درج در دیتابیس این ریاست شده است ، بناٌ به منظور یک سان سازی فورم های نشراتی ، توأم با این مکتوب فورم جدید نشراتی کتاب های تألیفی و ترجمه اعضای کادر علمی خدمت تقدیم است . احتراماٌ و جداٌ تقاضا به عمل می آید تا فورمت جدید فروم نشراتی (ضمیمه این نامه) را برای طی مراحل نشراتی کتاب های تألیفی و ترجمه استفاده نموده ممنون سازید . هیج فورمت نشراتی دیگر ، حتی اگر طی مراحل هم شده باشد ، سر از تاریخ اول ثور 1400 به بعد قابل قبول نبوده و مسترد می گردد. نسخه سافت کاپی فورمت مذکور از لینک زیر قابل دسترس است: https://rctmis.mohe.gov.af/webpagedocuments

April 15, 2021

ضمن ابراز سپاس از کلیه رؤسا و معاونین علمی پوهنتون ها که در زمینه تسریع تهیه آثار علمی استادان توجه خاص دارند. از رؤسا و معاونین علمی محترم پوهنتون ها درخواست می گردد تا با مرجعه به بخش موضوعات ثبت شده سیستم مدیریت الکترونیکی آثار علمی اعضای کادر علمی و جستجوی آثاد ثبت شده اعضای کادر علمی آن پوهنتون در سیستم آثار علمی اعضای کادر علمی (https://rctmis.mohe.gov.af) ، به آن دسته از اعضای محترم کادر علمی که از زمان ثبت موضوع شان بیشتر از دو سال می گذرد، اعلان گردد که تکمیل آثار علمی شان را تسریع نمایند تا قابلیت ارايه قبل از تکمیل سه سال را داشته باشد.

کارکرد های سال 2022

اطلاعیه

Feb. 19, 2020

ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه وزارت تحصیلات عالی به منظور رسیدگی بهتر به چالش‌های موجود در مدیریت آثار علمی استادان، سیستم مدیریت الکترونیکی تحقیق، تألیف و ترجمه را ایجاد کرده است، که در آن، طی تعیین موضوع علمی ترفیعی/غیر ترفیعی و طی مراحل نشراتی آثار علمی به صورت آنلاین انجام می‌شود. به این وسیله به اطلاع اعضای محترم کادر علمی رسانیده می‌شود که سیستم مدیریت تحقیق، تألیف و ترجمه از آدرس الکترونیکی زیر در دسترس می‌باشد. http://rctmis.mohe.gov.af اعضای محترم کادر علمی می‌توانند با مراجعه به این سایت، نخست فورم علم سنجی اعضای کادر علمی را خانه‌پری و از ایجاد حساب کاربری شان به منظور استفاده دایمی، با دریافت ایمیل، اطمینان حاصل نمایند. بعد از ایجاد حساب کاربری شما می‌توانید با توجه به نوع موضوع خویش، به صفحه مربوط مراجعه نموده و معلومات و اسناد لازم را به منظور اجراآت اداری توسط این ریاست، وارد نمایید. قابل ذکراست که این سیستم به طور آزمایشی کارخویش را آغاز می نماید وهمزمان درحال توسعه نیز می باشد.