اشتراک سالانه مگیران
March 22, 1401

د کابل پولیتخنیک پوهنتون د انجینرۍ او تکنالوژۍ نړیواله مجله ، ټولو څیړونکو اواستادانو ته بلنه ورکوي چی خپلی څیړنیز او علمی مقالي د دي ژورنال ته د نشر په موخه راولیژيږ