اشتراک سالانه مگیران
March 22, 1401

ژورنال بین المللی انجنیری و تکنالوژی پوهنتون پولی تخنیک کابل از محققین و استادان دعوت می نماید تا مقالات علمی و تحقیقی/ مروری خویش را برای جلد بعدی این ژورنال بفرستند