اشتراک سالانه مگیران
April 28, 2021

پیشنهاد شماره (43) مورخ 12/1/1400 این ریاست در مورد بهبود پروسه تعیین موضوع و استاد راهنما به شرح ذیل در جلسه مورخ 14/1/1400 شورای محترم رهبری مطرح شده است: پروسه تعیین استاد راهنما برای اعضای کادر علمی پوهنتون های که دارای استاد واجد شرایط قانونی نیستند، به لحاظ اداری زمان بر بوده که باعث ضیاع وقت اعضای کادر علمی شده است. بطور مثال اگر درموسسه تحصیلات عالی، استاد راهنما مطابق معیار های قانونی وجود نداشته باشد، آن موسسه تحصیلات عالی طی نامه رسمی عضو کادر علمی مورد نظر را به ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه جهت معرفی به یکی از پوهنتون کلان به منظور تعیین استاد راهنما، معرفی می نماید. ریاست متذکره، نامه ارسالی مبنی بر تعیین استاد راهنما را به یکی از پوهنتون های مورد نظر جهت اجراات قانونی ارسال می نماید. در حالیکه، این پروسه با توجه به اینکه هر پوهنتون دارای فلیال های مشخص خود می باشد و تمام موسسات تحصیلات عالی از نظر نیروی بشری هنوز در سطح مطلوب قرار ندارد، حتما فلیال یکی از پوهنتون بزرگ می باشند، از طریق مکاتبه رسمی بین خود پوهنتون ها نیز قابل اجرا است. بناً از آنجایی که تعیین استاد راهنما و تغییر و تبدیل آن( در صورت نیاز و دلائل موجه) از وظایف عادی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی می باشد، ضروری است به منظور تسهیل پروسه برای استادان، تعیین استاد راهنما عجالتا مطابق رهنمود آتی که در جلسه مورخ 14/12/1400 شورای معینیت علمی نیز مورد تأیید قرار گرفت انجام شود: 1. موسسات تحصیلات عالی که دارای استاد واجد شرایط به منظور تعیین استاد راهنما نمی باشند، طی مکاتبه رسمی عنوانی پوهنتونی که فلیال آن می باشد یا پوهنتونی که تفاهم نامه توأمیت و همکاری امضا کرده اند، برای اعضای کادر علمی خویش، در تفاهم با دیپارتمنت مربوطه خویش، استاد راهنما و موضوع تعیین نمایند و کاپی نامه تعیین استاد راهنما ضم پروفایل علمی استاد راهنما و اسناد تعیین موضوع را به ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه ارسال نمایند. 2. پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی که در رشته های خاص من جمله رشته های جدیدالتأسیس دارای استاد راهنما در سطح پوهنتون/موسسه تحصیلات عالی نمی باشند، از طریق مکاتبه رسمی با یکی از پوهنتون های که در آن رشته یا رشته مشابه دارای استاد واجد شرایط می باشد، تفاهم نموده و مکتوب تعیین استاد راهنما ضم پروفایل علمی استاد راهنما و اسناد تعیین موضوع را به ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه ارسال دارند. 3. اعضای کادر علمی که بنا بر دلائل موجه، ضمن موجودیت استاد واجد شرایط در دیپارتمنت، پوهنحی و پوهنتون، خواهان انتخاب استاد راهنما از پوهنتون دیگر می باشد، در صورت موافقه استاد راهنمای مورد نظر در پوهنتون دوم و دیپارتمنت و پوهنحی مربوطه، می تواند استاد راهنما را از پوهنتون دوم انتخاب نمایند. 4. اعضای کادر علمی واجد الشرایط که در حال تحصیل در مقطع دوکتورا هستند، در صورتیکه موافقه داشته باشند می توانند به حیث استاد راهنما تعیین گردند. 5. استادان واجدالشرایط که متقاعد اند و توانایی فیزیکی و فکری دارند، در صورتیکه موافق باشند می توانند به حیث استاد راهنما تعیین گردند. 6. از آنجای که در اکثر موارد، اعضای کادر علمی دارای سند تحصیلی دوکتورا با رتبه علمی پوهنمل، معادل پوهندوی در امور علمی نقش ایفا نموده اند که بهترین مثال آن، تعدیل آخر قانون تحصیلات عالی در مورد عضویت در بورد تضمین کیفیت و اعتبار دهی می باشد. لذا پیشنهاد می گردد جهت رفع مشکلات در سیستم و استفاده از ظرفیت اعضای کادر علمی پوهنمل دارای سند دوکتورا در صورت عدم موجودیت اساتید واجد شرایط منحیث استاد راهنما برای ترفیعات علمی رتب علمی پوهنیار و پوهنمل مورد تایید شورای محترم رهبری قرار گیرد. شورای محترم رهبری همه موارد فوق جز بند ششم را که در مغایرت با قانون تحصیلات عالی می باشد، تایید نموده است که از طریق ریاست محترم دفتر مقام به تمام نهاد های تحصیلی ارسال شده است. بناً مراتب فوق به تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی گسیل است تا در اجراات خویش پروسه انتخاب استاد راهنما و تعیین موضوع را مطابق فیصله هذا انجام داده ممنون سازند.