اشتراک سالانه مگیران
April 23, 2021

چنانچه در جریان قرار دارند تمام کتاب های درسی و ممد درسی اعم از تألیفی و ترجمه که توسط اعضای محترم کادر علمی تهیه می گردند باید مراحل نشراتی خود را طی نموده و تأییدیه مراجع مربوط در فورم مشخص که حاوی معلومات کامل کتاب ، مؤلف و مترجم آن باشد به وزارت تحصیلات عالی ارایه گردد. از آنجایی که اکثر پوهنتون ها از فورمت های گوناگون استفاده می نمایند و این امر باعث ارایه معلومات ناقص برای درج در دیتابیس این ریاست شده است ، بناٌ به منظور یک سان سازی فورم های نشراتی ، توأم با این مکتوب فورم جدید نشراتی کتاب های تألیفی و ترجمه اعضای کادر علمی خدمت تقدیم است . احتراماٌ و جداٌ تقاضا به عمل می آید تا فورمت جدید فروم نشراتی (ضمیمه این نامه) را برای طی مراحل نشراتی کتاب های تألیفی و ترجمه استفاده نموده ممنون سازید . هیج فورمت نشراتی دیگر ، حتی اگر طی مراحل هم شده باشد ، سر از تاریخ اول ثور 1400 به بعد قابل قبول نبوده و مسترد می گردد. نسخه سافت کاپی فورمت مذکور از لینک زیر قابل دسترس است: https://rctmis.mohe.gov.af/webpagedocuments