اشتراک سالانه مگیران
April 15, 2021

ضمن ابراز سپاس از کلیه رؤسا و معاونین علمی پوهنتون ها که در زمینه تسریع تهیه آثار علمی استادان توجه خاص دارند. از رؤسا و معاونین علمی محترم پوهنتون ها درخواست می گردد تا با مرجعه به بخش موضوعات ثبت شده سیستم مدیریت الکترونیکی آثار علمی اعضای کادر علمی و جستجوی آثاد ثبت شده اعضای کادر علمی آن پوهنتون در سیستم آثار علمی اعضای کادر علمی (https://rctmis.mohe.gov.af) ، به آن دسته از اعضای محترم کادر علمی که از زمان ثبت موضوع شان بیشتر از دو سال می گذرد، اعلان گردد که تکمیل آثار علمی شان را تسریع نمایند تا قابلیت ارايه قبل از تکمیل سه سال را داشته باشد.