اشتراک سالانه مگیران
April 2, 2021

طوری که تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی در جریان قرار دارند، ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه به منظور ارائه خدمات شفاف، سریع و آسان، سیستم الکترونیکی تحقیق و طی مراحل آثار علمی استادان را راه اندازی نموده و مدت قریب یک سال است که مورد استفاده این ریاست و اساتید محترم قرار گرفته است ولی یک تعداد اعضای محترم کادر علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی هنوز در این سیستم ثبت نام نکرده اند. بنأً از تمام ریاست های محترم پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خواهش مندیم تا به اطلاع تمام اعضای کادر علمی خویش برسانند که تا آخر حمل سال 1400 در سیستم الکترونیکی این ریاست ثبت نام نمایند تا از فیصله ها و اعلامیه های این ریاست که از طریق همین سایت به نشر می رسند به موقع اطلاع یابند. مراتب تحریری فوق جهت آگاهی و اجراات اصولی به شما ارسال است. در صورتیکه اساتید محترم در جریان ثبت نام و ثبت آثار خویش در سیستم فوق الذکر به کدام مشکل مواجه شوند، مراکز تحقیق پوهنتون مربوطه می توانند با این ریاست تماس بگیرند.