قابل توجه اعضای محترم کادر علمی که به ترجمه کتاب اقدام می کنند! لطفا' کتابهایی که برای ترجمه انتخاب می کنید توسط یکی از انتشارات ذکر شده در لیست های زیر به چاپ رسیده باشد.

لیست انتشارات اکادمیک معتبر

دانلود فایل


لیست انتشارات معتبر روسی

دانلود فایل لیست انتشارات معتبر روسی