به زودی سند تقنینی مبنی بر تعیین کتگوریهای مختلف ژورنالهای بین المللی و امتیاز بندی آنها در اینجا به نشر می رسد.