رهنمود نگارش منابع درسی و رساله علمی- تحقیقی اعضای کادر علمی ( دری )

دانلود فایل رهنمود نگارش منابع درسی و رساله علمی- تحقیقی اعضای کادر علمی


رهنمود نگارش منابع درسی و رساله علمی- تحقیقی اعضای کادر علمی ( پشتو )

دانلود فایل رهنمود نگارش منابع درسی و رساله علمی- تحقیقی اعضای کادر علمی

فورمت پالیسی نشراتی مجله علمی ملی ( دری )

لینک دانلود فایل

فورمت پالیسی نشراتی مجله علمی ملی (پشتو )

لینک دانلود فایل

فورمت طرح ایجاد مجله علمی ـ تحقیقی ملی ( دری )

لینک دانلود فایل

فورمت طرح ایجاد مجله علمی ـ تحقیقی ملی (پشتو )

لینک دانلود فایل

لایحه تنظیم امور نشریه های علمی- تحقیقی موسسات تحصیلات عالی و ارگانهای نشراتی افغانستان (دری )

لینک دانلود فایل

فورمت سی وی دست اندرکاران مجله علمی (دری)

لینک دانلود فایل

فورمت سی وی دست اندرکاران مجله علمی (پشتو)

لینک دانلود فایلفورمت ها و اسناد مرتبط به تحقیق

فورمت پروپوزل تحقیق ( دری )

لینک دانلود فایل

فورمت پروپوزل تحقیق ( پشتو )

لینک دانلود فایل

فورمت ابراز نظر رساله علمی - تحقیقی ( دری )

لینک دانلود فایل

فورمت ابراز نظر رساله علمی - تحقیقی( پشتو )

لینک دانلود فایل

فورمت تعهد نامه محقق ( دری )

لینک دانلود فایل

فورمت تعهد نامه محقق ( پشتو )

لینک دانلود فایل

فورمت ارائه مقالات به حیث آثار فرعی - ترفیع

لینک دانلود فایل

فورمت ها و اسناد مرتبط به تالیف

فورمت ابراز نظر اثر تألیفی ( دری )

لینک دانلود فایل

فورمت ابراز نظر اثر تألیفی (پشتو )

لینک دانلود فایل

فورمت پروپوزل اثر تألیفی ( دری )

لینک دانلود فایل

فورمت پروپوزل اثر تألیفی ( پشتو )

لینک دانلود فایل

فورمت تعهد نامه مؤلف (دری)

لینک دانلود فایل

فورمت تعهد نامه مؤلف (پشتو)

لینک دانلود فایل

فورمت تهیه کتاب تألیفی (دری)

لینک دانلود فایل

فورمت تهیه کتاب تألیفی (پشتو)

لینک دانلود فایل

فورم نشراتی

لینک دانلود فایل

فورمت ارائه مقالات به حیث آثار فرعی - ترفیع

لینک دانلود فایل

فورمت ها و اسناد مرتبط به ترجمه

فورمت ابراز نظر اثر ترجمه (دری)

لینک دانلود فایل

فورمت ابراز نظر اثر ترجمه (پشتو)

لینک دانلود فایل

فورمت پروپوزل ترجمه اثر (دری)

لینک دانلود فایل

فورمت پروپوزل ترجمه اثر (پشتو)

لینک دانلود فایل

فورمت تعهد نامه مترجم (دری)

لینک دانلود فایل

فورمت تعهد نامه مترجم (پشتو)

لینک دانلود فایل

فورمت تهیه کتاب ترجمه (دری)

لینک دانلود فایل

فورمت تهیه کتاب ترجمه (پشتو)

لینک دانلود فایل

فورم نشراتی

لینک دانلود فایل

فورمت ارائه مقالات به حیث آثار فرعی - ترفیع

لینک دانلود فایل