شماره اسم نویسنده اسم پدر نویسنده عنوان پوهنتون پوهنحی دیپارتمنت تاریخ راجستر خلاصه فایل
  • ماهنامه داستان, شعر, ریاضی, معلومات عمومی و سرگرمی ویژه کودکان 13-7 ساله به زبان انگلیسی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز مدیرمسئول و سردبیر: فاطمه علی بخشی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 64 (Jun 2018)