اشتراک سالانه مگیران
Sept. 6, 2020

رهنمود تألیف و ترجمه کتابهای درسی و ممد درسی و نگارش رساله علمی - تحقیقی توسط ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه تهیه و طی حکم شماره 877 مورخ 14/4/1399 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی منظور و مرعی الاجرا گردیده است. رهنمود مذکور طی متحدالمال شماره 232 مورخ 30/4/1399 طور رسمی به آدرس تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی ارسال گردیده است.