اشتراک سالانه مگیران
Sept. 20, 2020

سازمان یونسکو طی نامه مورخ 20 اپریل 2020 خویش از آغاز روند معرفی کاندیدان جهت کسب جایزه بین المللی سال 2021در چهار چوب لوریال یونسکو زنان و برنامه های علمی خبر داده است. این جایزه برای 5 تن از بانوانی که در حوزه های فزیک، ریاضی، و کمپیوتر ساینس تحقیقات عالی را انجام داده باشند در نظر گرفته شده و قرار است برای برندگان مبلغ 100،000 یک صد هزار یورو طی مراسمی در ماه مارچ 2021 اهدا گردد.