لیست موضوعات ترفیعی ثبت شده در ریاست تحقیق تالیف و ترحمه

شماره اسم نویسنده اسم پدر نویسنده عنوان پوهنتون پوهنحی دیپارتمنت تاریخ راجستر