علم سنجی اعضای کادر علمی

وزارت تحصیلات عالی

ریاست تحقیق تألیف و ترجمه

تعداد اسم نوم او تخلص اسم پدر پوهنتون رشته تعداد مقاله ها citation number h-index google scholar link
نمایش بر اسا رشته و پوهنتون